Statuten Gent

Titel I: Algemene bepalingen

Artikel 1. Minos Gent is een studentenvereniging in Gent.

Minos Gent is een feitelijke vereniging.

Minos Gent is een afdeling van Minos.

Artikel 1bis. De clubkleuren van Minos Gent zijn blauw en geel, zoals in de Europese vlag.

Artikel 2. De begrippen “vakantie” en “academiejaar” in deze statuten zijn de periodes zoals bepaald door de UGent.

Titel II: Doel

Artikel 3. Minos Gent heeft als doel:

– Het promoten van een eengemaakt Europa en Europees burgerschap in Gent en daarbuiten,

– Studenten van verschillende economische, politieke en filosofische strekkingen die overtuigd zijn van het belang van
een verenigd en democratisch Europa te verenigen, en

– Een bijdrage aan het maatschappelijk debat te leveren.

Artikel 4. Om haar doel te bereiken organiseert Minos Gent o.a.:

– Lokale publieke activiteiten en evenementen,

– Activiteiten en evenementen voor leden met oog voor de “homo universalis” gedachte, en

– Internationale uitwisseling met de andere afdelingen van Minos.

Artikel 5. Minos Gent onderschrijft de fundamentele rechten van de mens zoals beschreven in het EVRM.

Titel III: De leden

Artikel 6. Lidmaatschap staat open voor iedere student die zich kan vinden in de doelstellingen van Minos Gent.

Het praesidium kan een kandidaat lid bij uitzondering weigeren mits motivering.

Het geweigerde kandidaat lid kan vragen dat de algemene vergadering beslist over het al dan niet toekennen van het lidmaatschap.

Artikel 7. Behoudens artikel 6 is men lid van Minos Gent zodra het lidgeld betaald is.

Artikel 8. Het lidgeld wordt voor het begin van het nieuwe academisch jaar door het praesidium bepaald.

Voor een bedrag, te bepalen door het praesidium, kan men steunend lid worden.

Artikel 9. Lidmaatschap kan enkel ingetrokken worden bij gewone meerderheid op een algemene vergadering .

Het gewraakte lid heeft het recht om gehoord te worden.

Artikel 10. Het praesidium kan het erelidmaatschap aanbieden aan oud-leden, professoren en al wie zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de vereniging of haar doelstellingen.

Ereleden hebben geen stemrecht.

Titel IV: De algemene vergadering

Artikel 11. De algemene vergadering bestaat uit alle leden die hun lidgeld betaald hebben.

Alle gewone leden hebben stemrecht.

Artikel 12. De algemene vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid om de statuten te interpreteren en te wijzigen.

Artikel 13. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om door middel van het goedkeuren van een motie van wantrouwen leden van het praesidium te ontheffen uit hun functie. Een motie van wantrouwen moet ten laatste zeven dagen voor de algemene vergadering aangekondigd worden. Het gewraakte praesidiumlid heeft het recht zich te verdedigen voor de stemming.

De stemming over een motie van wantrouwen is geheim.

Indien minder dan 1/4de van de leden aanwezig is, kan de praeses de stemming ongeldig laten verklaren en een nieuwe algemene vergadering samenroepen waar de motie van wantrouwen opnieuw behandeld wordt.

De procedure beschreven in het derde lid kan slechts één maal gebruikt worden per ingediende motie van wantrouwen.

Artikel 14. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid.

Tenzij anders bepaald beslist de algemene vergadering door middel van handopsteking.

Artikel 15. De algemene vergadering komt minimaal drie keer per academiejaar samen. Waarvan een keer bij het begin en een keer bij het einde van het academiejaar.

De algemene vergadering wordt samengeroepen door de Praeses.

De praeses is verplicht de algemene vergadering samen te roepen indien 1/4de van de leden daar om verzoekt.

Titel V: Het praesidium

Artikel 16. Het praesidium is het dagelijks bestuur van Minos Gent en staat in voor de financiën en administratie alsook voor de coördinatie van de activiteiten van de vereniging. Beslissingen worden bij voorkeur bij consensus genomen, indien geen consensus mogelijk is worden beslissingen bij meerderheid genomen door middel van handopsteking.

Bij gelijk stemmenaantal is de stem van de praeses doorslaggevend.

Artikel 17. De leden van het praesidium zijn gevolmachtigd om Minos Gent te vertegenwoordigen. Er wordt van hen, in het bijzonder van de praeses, vice-praeses en Quaestor, verwacht dat ze zich ten volle inzetten voor Minos en haar onafhankelijkheid niet in gedrang brengen.

De leden van het praesidium zijn automatisch lid van Minos Gent.

De verschillende praesidium functies kunnen niet gecumuleerd worden.

Artikel 18. Het praesidium bestaat uit een (1) praeses, een (1) vice-praeses, een (1) quaestor, een (1) cultuurpraeses, een (1) politiekpraeses, een (1) feestpraeses en een (1) scriptor. Deze worden in de volgende artikels verder omschreven.

Artikel 19. De praeses is de woordvoerder en voorzitter van Minos Gent.

De praeses staat in voor een goede samenwerking met de andere afdelingen van Minos.

De praeses roept de algemene vergadering en het praesidium samen en zit de vergaderingen voor.

De praeses heeft coördinatie binnen de vereniging als taak.

Samen met de quaestor houdt de praeses toezicht op de rekeningen van Minos Gent.

De praeses werk nauw samen met de vice-praeses.

De praeses moet er in het bijzonder voor waken nooit persoonlijke meningen naar voor te brengen als ware deze officiële standpunten van Minos Gent.

Artikel 19bis. De vice-praeses is de eerste plaatsvervanger van de praeses en ondersteunt de praeses in al zijn taken.

De vice-praeses is verantwoordelijk voor communicatie naar de ereleden en sponsors.

De vice-praeses moet er in het bijzonder voor waken nooit persoonlijke meningen naar voor te brengen als ware deze officiële standpunten van Minos Gent.

Artikel 20. De quaestor is verantwoordelijk voor de financiën van Minos Gent en moet er op toe te zien dat de organisatie financieel gezond is.

De quaestor houdt samen met de praeses toezicht op de rekeningen van Minos Gent.

De quaestor staat in voor PR en sponsering.

[vervallen]

Artikel 21. De cultuurpraeses heeft als taak het stimuleren, coördineren en organiseren van culturele activiteiten met oog voor de rijke culturele diversiteit binnen Europa.

De cultuurpraeses is verantwoordelijk voor het slagen en de kwaliteit van de georganiseerde publieke activiteiten.

Artikel 22. De politiekpraeses heeft als taak het stimuleren, coördineren en organiseren van debatten, lezingen en andere activiteiten die als doel hebben de kennis over de Europese instellingen, Europese landen en regio’s te vergroten alsook een inzicht in Europese politieke, economische en juridische vraagstukken te bewerkstelligen.

De politiekpraeses is verantwoordelijk voor het slagen en de kwaliteit van de georganiseerde publieke activiteiten.

Artikel 23. De feestpraeses heeft als taak het stimuleren, coördineren en organiseren van activiteiten die de groepsgeest en eenheid binnen Minos Gent bevorderen.

De feestpraeses is verantwoordelijk voor het slagen en de kwaliteit van de georganiseerde publieke activiteiten.

Artikel 23bis. De scriptor is hoofdredacteur van het ledenblad en staat in voor deze en andere publicaties van Minos Gent.

De scriptor staat in voor de documenteren van de activiteiten van Minos Gent.

De scriptor staat in voor de verslagen van de algemene en andere vergaderingen.

De scriptor is verantwoordelijk voor de website van Minos Gent.

Artikel 24. [vervallen]

Artikel 25. Het praesidium nodigt leden uit om in de stuurgroep te zetelen.

Artikel 26. Indien een praesidiumlid in de onmogelijkheid verkeert om zijn of haar functie uit te oefenen kan het praesidium een tijdelijke vervanger aanduiden.

In het geval dat een praesidiumlid langdurige of permanent in de onmogelijkheid verkeert om zijn of haar functie uit te oefenen kiest de algemene vergadering bij de eerstvolgende samenkomst een nieuw praesidiumlid voor de vrijgekomen functie.

Indien een motie van wantrouwen tegen een praesidiumlid werd goedgekeurd kiest de algemene vergadering onmiddelijk een vervanger. Deze verkiezing is geheim.

Titel Vbis: De Stuurgroep

Artikel 26bis. De stuurgroep bestaat uit de leden van Minos Gent die hiervoor gevraagd werden door het praesidium.

Artikel 26ter. De stuurgroep ondersteunt het praesidium bij het dagelijks bestuur van Minos Gent en helpt bij het organiseren van de activiteiten.

Titel VI: Verkiezingen

Artikel 27. Het praesidium wordt verkozen voor een (1) jaar. Het nieuw praesidium treedt aan na afloop van de laatste algemene vergadering voor het begin van de zomervakantie.

Artikel 28. De stemming is altijd geheim.

Artikel 29. Het praesidium wordt per functie afzonderlijk verkozen.

De functies worden verkozen in volgorde van hun beschrijving in deze statuten. Er wordt pas overgegaan tot de stemming van de volgende functie nadat het resultaat van de voorgaande bekend gemaakt is.

Leden kunnen zich voor maximaal twee functies kandidaat stellen.

Leden kunnen zich niet voor zowel praeses als vice-praeses kandidaat stellen.

Artikel 30. De praktische organisatie van de verkiezing wordt geregeld door de kiescommissie.

De kiescommissie wordt aangeduid door de algemene vergadering en bestaat uit minimaal twee (2) personen.

De commissarissen zijn zelf geen kandidaat voor het praesidium.

De kiescommissie is onafhankelijk en neutraal collegiaal orgaan.

Artikel 31. De kiescommissie

-verzamelt de kandidaturen,

-ziet er op toe dat alle kandidaten de kans krijgen om zich voor te stellen,

-houdt toezicht op het stemgebeuren,

-telt de stemmen,

-kan verdere regels opstellen waaraan alle kandidaten zich moeten houden voor zo ver deze regels in overeenstemming zijn met de statuten.

Artikel 32. De kiescommissie kan kandidaten die de opgelegde regels niet naleven sanctioneren door het aftrekken van stemmen of het uitsluiten van de kandidaat.

De kiescommissie beslist naar billijkheid over de op te leggen sanctie.

Een sanctie moet altijd opgelegd worden voor het tellen van de stemmen.

Artikel 33. Indien een kandidaat de onafhankelijkheid of neutraliteit van de kiescommissie of de billijkheid van een sanctie betwist beslist de algemene vergadering over een oplossing.

De algemene vergadering moet beslissen voor het tellen van de stemmen.

Titel VII: Andere bepalingen

Artikel 34. Deze statuten treden onmiddellijk in werking na goedkeuring op de algemene vergadering.

Geschiedenis

  • Goedgekeurd door de algemene vergadering op 25 september 2008.
  • Aangepast door de algemene vergadering op 10 februari 2009.
  • Aangepast door de algemene vergadering op 9 februari 2010.